„Võtame ühe oma süsteemi ette ja püüame sinna sisse murda,“ täpsustab Martti.

Infoturbejuht

Infoturbespetsialist võib ametlikult häkkida

Ametinimetusena on kasutusel ka turbenõustaja, turbeanalüütik, turbetöötaja, turbespetsialist, turbetehnik, turbeinsener, turbehaldur, turbeaudiitor, turbeekspert, turbe vanemaudiitor.

Eestlased suhtuvad andmekaitsesse üsna mõistvalt. „Kasutajad usaldavad riiki ja andmekaitset,“ kinnitab Riigi Infosüsteemide Keskuse (RIK) sisekontrolli ja infoturbe osakonna juhataja Martti Allingu. Seda tõestab ka suur ID-kaardi kasutajate hulk, e-hääletamised ja rohked e-teenused, mis on head näited sellest, kuidas hoida tasakaalu andmete turvalisuse ja kasutajamugavuse vahel.

Infoturve ehk info turvalisuse tagamine tähendabki asutusele usaldatud informatsiooni ja andmete kaitsmist. Info kaitsmiseks on väga palju reegleid, samas tahame, et kõik andmed jõuaksid kasutajatele kiiresti ja mugavalt kohale. Infoturbejuht hindab asutuse tegevuste turvalisust ja võimalikke riske. Infoturbespetsialisti töö on jälgida logisid, otsida neist kõrvalekaldeid, hinnata olukorda, nõustada ja koolitada kasutajaid, jälgida turvameetmeid uute lahenduste väljatöötamisel ning rakendada nõutud standardeid.

Martti töö on väga vastutusrikas, sest RIK turvab kohtute, vanglate ja prokuratuuri andmeid, lisaks osutab RIK teenuseid ka teistele riigiasutustele. Infoturbespetsialistina töötamiseks on Eestis palju võimalusi. „Näiteks pankades või siis Eesti Energias, kus on ka väga suured ja tähtsad süsteemid, või sideettevõtetes,“ loetleb Martti. Kui mõni probleem tekib, siis on infoturbespetsialisti ülesanne neid intsidente uurida ja tagamaad välja selgitada. Süsteemide testimine on samuti osa infoturbe igapäevast. Probleemide avastamist harjutatakse häkkerit mängides. „Võtame ühe oma süsteemi ette ja püüame sinna sisse murda,“ täpsustab Martti. Töö on hästi tehtud, kui infoturberiskid on kirja pandud ning infosüsteemid maksimaalselt turvalised.

Martti sõnul on IT-valdkonnas vähe ametikohti, mis hõlmaksid nii palju erinevaid alasid. Selleks, et saada infoturbespetsialistiks, peab olema IT-taust, haridus ja teadmised. Martti sõnul ei saa teha infoturvet, kui ei saada aru, mida administraator oma arvutis teeb või mida programmeerija kirjutab.

Huvi tehnoloogia vastu tekkis Marttil juba Tallinna 21. keskkoolis arvutiringis, ülikooli läks ta õppima süsteemiteooriat. Martti sõnul infoturbejuhiks otse koolipingist ei saa, küll aga saab teha esimese sammu sellel teel ja asuda tööle infoturbeosakonnas.

Töökeskkond, väljavaade, palk

  • Infoturbejuht töötab enamasti kontoris. Töö nõuab palju suhtlemist, vajadusel ka koolitamist. Enamasti on tegemist istuva tööga, mistõttu sobib see ka liikumispuudega inimestele. Aeg-ajalt on aga vajadus külastada ka majaväliseid partnereid. Töö võib kaasa tuua kriitilisi olukordi ja vajadust reageerida ning sekkuda ka töövälisel ajal. Aeg-ajalt on võimalik teha ka kaugtööd.
  • Infoturbejuhi amet on esindatud pea kõikides suuremates organisatsioonides, nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. Eriti oluline on andmete turvalisus valitsusasutuste, sõjaväe, finantsasutuste, haiglate, telekommunikatsiooni ning energeetikavaldkonna organisatsioonide seas.
  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise.

Teadmised, oskused ja eeldused:
Erialased pädevused:
laialdased teadmised infosüsteemide toimimisest ja andmete ühilduvusest, teadmised andmeturbe alal, riskide juhtimisest, uute lahenduste tundmine (sh pidev enda kursis hoidmine), äriprotsesside tundmine, valdkonna seadusandluse tundmine.
Mõtlemisoskused:
oskus näha nii detaile kui ka suurt pilti, võime orienteeruda paralleelselt erinevates teemades, planeerimisvõime, probleemide juhtimise oskus, lahendustele orienteeritus, täpsus.
Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused:
avatus uuendustele, suhtlemisoskus väga erinevate osapooltega, koostööoskus, kehtestamisoskus, initsiatiivikus, pingetaluvus.

Kuidas saada infoturbejuhiks?
Ametikoht ei sobi algajale ega ka esmase IT-ametina. Infoturbejuhiks saamise soovituslikuks eelduseks on erialane kõrgharidus ning töökogemus andmeturbe valdkonnas. Ideaalne ettevalmistus on äriinfotehnoloogia õppekava, mis õpetab siduma äripoole vajadusi IT-tehniliste lahendustega.

Äriinfotehnoloogia suunalist kõrgharidust saab omandada näiteks:

Infoturbejuhi rolliks annab hea eelduse nt süsteemianalüütiku või tarkvaraarendaja töökogemus. Infoturbejuhi ametikohalt on omakorda võimalik liikuda sujuvalt edasi suurema juhtimisvastutusega positsiooni, nt kasvada IT-juhiks, kes koordineerib IT-üksuse tööd tervikuna.

Loe lisaks Haridusportaalist.

Uuri ka: IT-kvaliteedijuht, IT-juht

Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.